Проф. д-р Игор Лебеденко

Проф. д-р Игор Лебеденко е роден  през 1952 година.

Завършва с отличие Стоматологичния факултет на Московски медицински институт през 1974 г.

През 1983 г. защитава дисертация на тема "Нова национална никелхромова сплав за металокерамични зъбни протези". От 1991 г. е доцент.

През 1995 г. - докторска дисертация на тема "Разработване, комплексно изучаване и внедряване на ново поколение конструкционни материали за ортопедично лечение на пациенти с дефекти на зъбите и зъбните редици". От 1998 г. e професор.

Бил е младши и старши научен сътрудник в Лаборатория по материалознание.

От март 1998 г. до сега е Ръководител на Катедрата по ортопедична дентална медицина в Стоматологичния факултет на Московкси медицински институт.

От 2002 г. до 2012 г. е Заместник - ректор по научната дейност.

Работи и като зъболекар - ортопед в Център по стоматология и лицево-челюстна хирургия  при МГМСУ.

През 1989 г. е удостоен с почетното звание "Заслужил Рационализатор на РСФСР ".

През 2005 г.  - със  "Заслужил деятел на науката".

През 2011 г., съвместно с авторски колектив,  е удостоен с наградата на правителството на Руската Федерация за сътрудничество в областта на науката и техниката за създаването на научни основи, разработване и внедряване в клиничната практика на компютърни модели на лечебни технологии и прогнози за рехабилитация на пациенти с лицево-челюстни деформации и стоматологични заболявания.

Проф. Лебеденко предлага и прилага в практиката над 100 нови техники в зъбно-челюстното протезиране: златни сплави "Супер ТЗ", "Супер КМ", "Супер ЛБ", златно галваническо покритие "Супер КЭМЗ", "Супер ВП", "Супер Бекам" паладиева сплав за металокерамика "Супер ПАЛ". За с научни постижения, внедрени в практиката, проф. Лебеденко е спечелил медали и дипломи от международни изложения в Брюксел, Женева, Сеул, Нюрнберг, Шанхай.

Многократно е участвал с научни доклади на руски и международни конференции, публикувал е повече от 200 научни разработки, автор е на 63 патента, 5 учебника по стоматология и зъбопротезна техника, 4  практически ръководства за зъболекари ортопеди, първият интерактивен учебен филм в Русия  по протетична стоматология.

Проф. Лебеденко е Председател на комисията по проблемите на  протетична стоматология към Научния съвет, Заместник-главен редактор е на списание "Российский стоматологический журнал", член на редколегията на сп.: "Стоматология", "Российская стоматология", "Стоматологический Форум", "Маэстро", "Ортопедическая панорама", "Современная ортопедическая стоматология" и др .За контакти: